Rok szkolny 2021/22

Praca Pedagoga

Praca pedagoga potocznie

Pedagog po pierwsze:
pomaga, podpowiada, proponuje, pilnuje, pilotuje, porządkuje, pamięta, podaje pozytywne przykłady, przygląda się, przewiduje, pisze, planuje, podnosi, podróżuje, podsumowuje, podsuwa pomysły, podziwia, pokonuje przeszkody, poszukuje, potrafi, powstrzymuje przemoc, pracuje, prezentuje przyjazną postawę, propaguje pokojowe porozumienie, przebacza, prowadzi, próbuje, przygotowuje, przynosi pociechę, pyta, pozwala pytać, przypomina
 
ponadto:
pouczy, pomilczy, poradzi, poprosi, przeprosi, pochwali, poprawi pomyłkę, poczuje, przemówi, podoła problemom, pogodzi, poinformuje, pojedna, pokaże, przywita, pożegna, pokrzepi

 

Praca pedagoga poważnie

 

Co warto wiedzieć o pomocy pedagogiczno-psychologicznej

w SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie

 

Opieka pedagogiczno-psychologiczna w naszej szkole ma na celu: zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym i trudnościom wychowawczym uczniów oraz rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień, aby właściwie pokierować ich rozwojem. Dotyczy każdego ucznia SSP 26 STO. Opieka rozpoczyna się już podczas postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacja) i trwa do końca pobytu ucznia w szkole.

W skład zespołu pedagogiczno-psychologicznego wchodzą: psycholog, logopeda, pedagog szkolny oraz osoby zajmujące się terapią pedagogiczną (potocznie: reedukacją).

Każdego ucznia SSP 26 STO zespół pedagogiczno-psychologiczny wspiera poprzez:

 1. Wstępne rozpoznanie pedagogiczno-psychologiczne w czasie rozmowy rekrutacyjnej przed przyjęciem do szkoły.
 2. Badanie logopedyczne na początku klasy 1, które pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie terapii, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 3. Badanie psychologiczne w klasie pierwszej, w przypadku trudności w opanowaniu umiejętności czytania lub pisania.
 4. Indywidualne badanie pedagogiczno-psychologiczne w II semestrze klasy 1 oraz pod koniec etapu nauczania – w II semestrze klasy 3, w celu oceny ryzyka wystąpienia dysleksji oraz efektywności dotychczasowych działań kompensacyjno-korekcyjnych. Pozwala to na przekazanie nauczycielom koniecznych zaleceń, możliwych do realizacji przed zakończeniem roku szkolnego, a nauczycielom klas czwartych – informacji o przejmowanych do dalszej nauki dzieciach. Badanie dotyczy dzieci objętych zajęciami terapii pedagogicznej.
 5. Badanie psychologiczne pod koniec klasy piątej, mające na celu ostateczną diagnozę w kierunku dysleksji. Daje ono podstawy do sformułowania, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zaleceń do warunków egzaminacyjnych oraz do pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej w gimnazjum. Dotyczy uczniów wskazanych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa.

 

Ponadto uczeń może zostać skierowany na badanie psychologiczne przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu. Mogą o nie poprosić również rodzice.

Za zgodą rodziców psycholog szkolny badanie przeprowadza Po badaniu wystawia pisemną opinię zawierającą diagnozę, wnioski i zalecenia. Na rozmowę o wynikach badania zapraszani są rodzice, a w miarę potrzeby pedagog, wychowawca klasy i  inni uczący dziecko nauczyciele. Pozwala to optymalnie zaplanować program działań wychowawczych i dydaktycznych uwzględniający indywidualne potrzeby ucznia zarówno w zakresie ewentualnych deficytów, jak i szczególnych predyspozycji.

Opieka logopedyczna zapewniana jest dzieciom mającym problemy z opanowaniem prawidłowej wymowy.

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia wyrównawcze) dotyczy uczniów z  ryzykiem dysleksji, mających kłopoty z opanowaniem umiejętności płynnego czytania i prawidłowego pisania (błędy, pismo słabe graficznie, trudności w matematyce). Rozpoczyna się w klasie pierwszej.

Oprócz działań diagnostycznych i terapii pedagogicznej skierowanych do ucznia, prowadzone są spotkania indywidualne i prelekcje dla rodziców, których tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb.

Do zespołu pedagogiczno-psychologicznego SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie należą:

 • pedagog szkolny, p. Dorota Sosulska – zaprasza na spotkania każdego dnia po wcześniejszym ustaleniu terminu,
 • psycholog, p. Aleksandra Liziniewicz-Banaszek (klasy 1-3) – pełni dyżur w każdą środę w godz. 09.00-14.00,
 • psycholog, p. Ilona Sadło (kl. 4-6) – pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 09.00-13.00,
 • logopeda, p. Grażyna Ehrlich – pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 14.00-17.00,
 • specjaliści terapii pedagogicznej – w ustalonych indywidualnie terminach (w godzinach popołudniowych).

 

A oto zadania, które w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. 2013, poz. 532) zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

 

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • udzielanie nauczycielom pomocy w wyborze narzędzi do badań, w projektowaniu tych badań, w ich realizacji, oraz w analizie uzyskanych wyników (badania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne);
 • aktywny udział w analizie wyników nauczania;
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z dziećmi (terapeutami, logopedami);
 • udzielanie nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów, wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych;
 • udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-
  -pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz, w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami;
 • postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);
 • prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.

 

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych (dom rodzinny, MOPS, świetlice osiedlowe, kluby sportowe itp.), szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 • prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym (np. metoda przesiewowa „6 pytań” + pełne badanie arkuszem diagnostycznym D.H. Stotta);
 • prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne;
 • badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowań uczniów – stworzenie autorskich narzędzi badawczych;
 • współpraca z różnymi instytucjami; dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie.

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • prowadzenie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zajęć specjalistycznych, w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych;
 • prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze;
 • proponowanie, wdrażanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt, inne programy behawioralne);
 • występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania.

 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;
 • koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
 • działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym (np. w lokalnych koalicjach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
 • opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta;
 • postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych;
 • opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.

 

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;
 • pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami (np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów) oraz innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;
 • planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
 • pomoc w organizowaniu (organizowanie) zajęć adaptacyjno-integracyjnych;
 • pomoc w organizowaniu (organizowanie) zespołów samopomocowych;
 • porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz, w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.

 

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej);
 • udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców;
 • porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami;
 • zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka;

 

w stosunku do rodziców:

 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;
 • przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami;
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów;
 • poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci; słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć, w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku;
 • udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka;
 • udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie;
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

 

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety);
 • proponowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów (np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.);
 • przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów.

 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką;
 • pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej;
 • wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach;
 • wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych;
 • współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań oraz budzenie refleksji grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną (np. zapoznawanie z interesującymi publikacjami);
 • udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (np. przygotowanie scenariusza zajęć);
 • udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;
 • wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
 • udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;
 • zachęcanie i pozyskiwanie rodziców do współpracy w zakresie zaleceń dotyczących specjalnych potrzeb ich dziecka.

 

Należy podkreślić wielość ról, w jakich potencjalnie może występować pedagog szkolny, wymaga selekcji zadań, dostosowania ich do potrzeb szkoły i realnych możliwości realizacji. Zwyczajowo zadania do realizacji zawarte są w planie rocznym, który zatwierdza dyrektor szkoły.

 

Dorota Sosulska

pedagog szkolny

Kontakt

 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO
  ul. Puławska 97B
  02-595 Warszawa
 • PREFEKTURA PUŁAWSKA:
  22 844-00-96
  +48 691-945-445
  e-mail: ssp26@ssp26.pl

  PREFEKTURA RAKOWIECKA:
  +48 517-801-309 / +48 517-802-421
  e-mail: rakowiecka@ssp26.pl

Ważne linki