Rok szkolny 2023/24

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Zadania szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego

 

Co warto wiedzieć o pomocy pedagogiczno-psychologicznej

w SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie

 

Opieka pedagogiczno-psychologiczna w naszej szkole ma na celu: zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym i trudnościom wychowawczym uczniów oraz rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień, aby właściwie pokierować ich rozwojem. Dotyczy każdego ucznia SSP 26 STO. Opieka rozpoczyna się już podczas postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacja) i trwa do końca pobytu ucznia w szkole.

W skład zespołu pedagogiczno-psychologicznego wchodzą: psycholog, logopeda, pedagog szkolny oraz osoby zajmujące się terapią pedagogiczną (potocznie: reedukacją lub „rozwijankami”).

Każdego ucznia SSP 26 STO zespół pedagogiczno-psychologiczny wspiera poprzez:

 1. wstępne rozpoznanie pedagogiczno-psychologiczne w czasie rozmowy rekrutacyjnej przed przyjęciem do szkoły;
 2. sondażowe badanie logopedyczne na początku klasy 1, które pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie terapii, jeśli zachodzi taka potrzeba;
 3. kierowanie na badanie psychologiczne w klasie pierwszej, w przypadku zauważenia trudności w opanowaniu przez ucznia umiejętności czytania lub pisania;
 4. sondażowe badanie pedagogiczno-psychologiczne w II semestrze klasy 1 oraz pod koniec etapu nauczania – w II semestrze klasy 3, w celu oceny ryzyka wystąpienia dysleksji oraz efektywności dotychczasowych działań korekcyjno-kompensacyjnych. Pozwala to na przekazanie nauczycielom koniecznych zaleceń, możliwych do realizacji przed zakończeniem roku szkolnego, a nauczycielom klas czwartych – informacji o przejmowanych do dalszej nauki dzieciach;
 5. kierowanie na badanie psychologiczne pod koniec klasy siódmej, mające na celu ostateczną diagnozę w kierunku dysleksji. Daje ono podstawy do sformułowania, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zaleceń do warunków egzaminacyjnych oraz do pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej w szkole ponadpodstawowej. Dotyczy uczniów wskazanych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa.

 

Ponadto uczeń może zostać skierowany na badanie psychologiczne przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu. Mogą o nie poprosić również rodzice.

Po dostarczeniu przez rodziców do szkoły pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawierającej diagnozę, wnioski i zalecenia pedagog, wychowawca klasy i inni uczący dziecko nauczyciele dostosowują pracę do indywidualnych potrzeb, ucznia zarówno w zakresie ewentualnych deficytów, jak i szczególnych predyspozycji.

Opieka logopedyczna zapewniana jest dzieciom mającym problemy z opanowaniem prawidłowej wymowy.

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia wyrównawcze) dotyczy uczniów z ryzykiem dysleksji, mających kłopoty z opanowaniem umiejętności płynnego czytania i prawidłowego pisania (błędy, pismo słabe graficznie, trudności w matematyce). Rozpoczyna się w klasie pierwszej.

Oprócz działań diagnostycznych i terapii pedagogicznej skierowanych do ucznia, prowadzone są spotkania indywidualne i prelekcje dla rodziców, których tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb.

Do zespołu pedagogiczno-psychologicznego SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie należą:

 • pedagog szkolny, p. Dorota Sosulska (klasy 1-4) – Puławska
 • pedagog szkolny, p. Anna Chomicz (klasy 5-8) – Rakowiecka
 • psycholog, p. Przemysław Siatkowski (klasy 1-8) – Puławska oraz Rakowiecka
 • psycholog, p. Barbara Kwiatkowska (klasy 1-8) – Puławska oraz Rakowiecka
 • psycholog-logopeda, p. Grażyna Ehrlich – Puławska
 • specjaliści terapii pedagogicznej: p. Anna Nowakowska, p. Beata Bińkowska – zapraszają na Puławską w ustalonych indywidualnie terminach (w godzinach popołudniowych).

 

A oto zadania, które w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. 2017, poz. 1591) zostały przypisane członkom szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego:

 

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Należy podkreślić, że wielość ról, w jakich potencjalnie może występować pedagog/psycholog szkolny, wymaga selekcji zadań, dostosowania ich do potrzeb szkoły i realnych możliwości realizacji. Zwyczajowo zadania do realizacji zawarte są w planie rocznym, który zatwierdza dyrektor szkoły.

 

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 27. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Kontakt

 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO - Prefektura Puławska (klasy 1-4)
  ul. Puławska 97B
  02-595 Warszawa
 • 22 844-00-96
  +48 691-945-445
  e-mail: ssp26@ssp26.pl

Ważne linki